Wydawnictwa

Wydawnictwa

Z końcem roku 2001 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła szerszą działalność wydawniczą. Efektem tego były dwie pozycje książkowe: „Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie” oraz „Rozwój kadr administracji publicznej”. Mamy nadzieję, iż był to początek długiej i udanej serii, której książki spotkają się z rzetelną uwagą i zainteresowaniem czytelników.

Wprowadzenie do Nauk o Państwie i Prawie

Książka stanowi syntetyczne kompendium wiedzy o państwie i prawie. Wybór i sposób ujęcia prezentowanych w niej zagadnień dokonany został przede wszystkim z myślą o rozpoczynających naukę słuchaczach studiów administracyjnych, ale można ją polecić także studentom innych kierunków, zwłaszcza wydziałów prawa. Przyjęta formuła opracowania sprawia, że może ono być przydatne również szerokiemu gronu czytelników pragnących zapoznać się z węzłowymi problemami państwa i prawa. Praca jest poprawioną wersją książki „Zagadnienia państwa i prawa” (Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Katowice 2001). Jej autorami są pracownicy naukowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

Rozwój kadr administracji publicznej

Na książkę składają się artykuły 17 autorów – naukowców oraz praktyków zarządzania – z Polski, Anglii, Niemiec, Rosji i Kanady. Jest ona pokłosiem programu realizowanego przez WSAP w ramach projektu PHARE – TEMPUS Bis. Teksty, powstałe w oparciu o przemyślenia, jak również badania naukowe, charakteryzuje wspólna idea, która mówi, iż we współczesnej, integrującej się Europie istotną wartość stanowi obywatel tejże Europy. Wspomagać go i ułatwiać mu życie ma nowoczesny, kompetentny i spolegliwy urzędnik, a nie – spotykany jeszcze niekiedy – biurokrata. Jak powinien wyglądać ten ideał i jak do niego zmierzać mówi – wykorzystując zachodnie i wschodnie doświadczenia – ta książka.

Zainteresowani książką „Rozwój kadr administracji publicznej” mogą pobrać ją z naszego serwera.

Być przedsiębiorczym

W roku 2002 ukazała się kolejna pozycja, tym razem skierowana do nauczycieli szkół średnich.

Jej adresatem są głównie nauczyciele nowego przedmiotu – Podstawy przedsiębiorczości. Prezentowane w książce scenariusze lekcji do tego przedmiotu przygotowane zostały przez słuchaczy I edycji Podyplomowego Studium Przedsiębiorczości, prowadzonego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Książka zawiera także program nauczania Podstaw przedsiębiorczości oraz przegląd aktywnych metod nauczania.
Publikacja, która ma wspierać nauczycieli, powstała pod redakcją naukową prof. dr hab. Hanny Konopki, we współpracy z dr Małgorzatą Moroz – Ocytko i dr. Arturem Pasko.

Administracja publiczna

W kwietniu 2003 roku ukazał się pierwszy numer zeszytów naukowych WSAP Administracja publiczna – studia krajowe i międzynarodowe
W nocie Od Redakcji czytamy: „Podejmując więc ambitne zadanie wydawania pisma naukowego, w którym zderzą się koncepcje opracowywane zarówno w kraju jak i za granicą, pragniemy stać się w przyszłości ważną płaszczyzną globalnej wymiany idei z zakresu administracji publicznej, współtworząc nowy kształt służb publicznych na miarę XXI wieku. 

W pierwszym numerze, obok artykułów uznanych międzynarodowych specjalistów, znajduje się wiele tekstów pracowników białostockiej uczelni.

Kontrola podatkowa w Twojej firmie

Kontrola podatkowa w twojej firmie Mirosława Roszczyca – absolwenta naszej szkoły – jest propozycją adresowaną zarówno do osób płacących podatki jak i do tych, którzy je egzekwują, a zwłaszcza sprawdzają prawidłowość rozliczania się z fiskusem.

Recenzent książki, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, napisał: „(…) praca dotyczy ważnego zagadnienia, rzadko podejmowanego w literaturze przedmiotu. Opracowania na temat kontroli podatkowej mają bowiem fragmentaryczny, szczegółowy charakter, zaś co do formy są to głównie artykuły lub niewielkie podrozdziały w książkach o szerszym zakresie. Dlatego opiniowana praca jest pierwszą w polskim piśmiennictwie kompleksową prezentacją kontroli podatkowej.” 

Adult Education on quality management and other cross-sectional aspects of public administration

Książka Adult Education on quality management and other cross-sectional aspects of public administration jest efektem współpracy w ramach Projektu Socrates/Grundtvig 2. W realizacji projektu uczestniczyły uczelnie z trzech krajów Europy: Polski (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku), Niemiec (Uniwersytet w Poczdamie) i Czech (Uniwersytet w Pardubicach). 

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza skupia artykuły, druga stanowi przykładowe moduły szkoleniowe z zakresu administracji publicznej, zarządzania, finansów publicznych oraz aspekty z zakresu europeizacji administracji publicznej. Wszystkie materiały są wynikiem efektywnej współpracy nauczycieli akademickich państw uczestniczących w implementacji projektu. 

Niniejsza publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich, studentów oraz urzędników administracji publicznej zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak również krajów przystępujących do struktur europejskich. 

Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności

Książka Stanisława Naruszewicza i Katarzyny Czerewacz Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności jest obszerną i wnikliwą pracą, prezentującą najważniejsze instytucje finansowe świata – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz pozaeuropejskie Regionalne Banki Rozwoju, a także Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Poznajemy strukturę tych organizacji finansowych, zasady ich działania, kierunki operacji – inwestycje kapitałowe, działalność inwestycyjną i fundusze pomocowe.
Publikacja powinna spotkać się z zainteresowaniem nie tylko środowisk akademickich.

Administracja – programy nauczania

Administracja – programy nauczania jest publikacją zwartą (w języku polskim i angielskim), adresowaną do studentów (stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych) kierunku administracja Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.
Publikacja określa – zgodnie z zarządzeniem Rektora WSAP – zasady organizacji i zaliczania przedmiotów oraz lat studiów w systemie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

Integracja europejska

Integracja europejska – wyzwania dla Podlasia pod redakcją naukową dr. Bogusława Plawgo jest publikacją zbiorową, przygotowaną na konferencję naukową pod tym samym tytułem z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W tej obszernej publikacji (618 stron) blisko 50 referatów zostało pomieszczonych w sześciu blokach tematycznych:

Fundusze przedakcesyjne i strukturalne,
Samorząd i administracja publiczna,
Gospodarka,
Technika i środowisko,
Rynek pracy,
Kultura i edukacja.

Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie

Książka stanowi syntetyczne kompendium wiedzy o państwie i prawie. Wybór i sposób ujęcia prezentowanych w niej zagadnień dokonany został przede wszystkim z myślą o rozpoczynających naukę słuchaczach studiów administracyjnych, ale można ją polecić także studentom innych kierunków, zwłaszcza wydziałów prawa. Przyjęta formuła opracowania sprawia, że może ono być przydatne również szerokiemu gronu czytelników pragnących zapoznać się z węzłowymi problemami państwa i prawa.

Jest to wydanie II – poprawione i poszerzone.

Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych

Prof. Aleksander Maksimczuk w „Przedmowie” napisał: „… monografia dr. Leszka Sidorowicza stanowi oryginalne i nietypowe spojrzenie na problem funkcjonowania granic państwowych w nowej zmieniającej się rzeczywistości. W szczególności – w dobie postępującej integracji gospodarczej. Przygotowanie tej książki świadczy też o ogromnej wiedzy teoretycznej i praktycznej Autora (…). Jednocześnie, zaproponowanie koncepcji, zgromadzenie i opracowanie obszernego materiału badawczego oraz jego prezentacja dowodzi ogromnych umiejętności Autora w zakresie samodzielnego realizowania pracy badawczej w dziedzinie nie tylko ekonomii, lecz także w układzie interdyscyplinarnym.

Jest to wyjątkowo cenna i oryginalna pozycja, prawdopodobnie też pierwsza w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona wielce przydatna zwłaszcza studentom – ale też i innym czytelnikom.”