Stypendia

STYPENDIA

Studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku objęci są świadczeniami pomocy materialnej ze środków z budżetu państwa przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Od 01 października 2004 studenci studiów dziennych mają prawo ubiegania się o: stypendium socjalne z możliwością zwiększenia jego kwoty z tytułu niepełnosprawności i zakwaterowania, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, zapomogi.

Od 01 października 2004 studenci studiów zaocznych i wieczorowych mają prawo ubiegania się o: stypendium socjalne z możliwością zwiększenia jego kwoty z tytułu niepełnosprawności, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, zapomogi.

Wymienione powyżej formy pomocy materialnej z przyznawane są indywidualnie na wniosek studenta przez Studencką Komisję Stypendialną. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce następuje bez konieczności składania wniosku przez studenta.

– STYPENDIUM SOCJALNE –

O stypendium socjalne może ubiegać się student I, II, i III roku studiów WSAP, który zaliczył poprzedni semestr w terminie przewidzianym w regulaminie studiów. Przy przyznawaniu stypendium socjalnego Studencka Komisja Stypendialna bierze pod uwagę miesięczną wysokość dochodu netto przypadającą na jednego członka rodziny studenta. Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia

Przy ubieganiu się o stypendium student składa następujące dokumenty:

 • poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium dostępny w Biurze Stypendiów Studenckich oraz na stronie internetowej pod adresem:  http://wsap.edu.pl/download/downloads.php3 ,
 • zaświadczenia studenta i jego rodziny o przychodach podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym 2003, a także zaświadczenia o innych dochodach w roku 2003 opisanych w art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są bezpłatnie przez właściwych naczelników urzędów skarbowych w terminie 7 dni,
 • zaświadczenie urzędu skarbowego o przychodzie uzyskanym przez członków rodziny studenta składających zeznanie PIT-28,
 • oświadczenie o dochodach netto członków rodziny studenta prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtem,
 • zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, członków rodziny studenta prowadzących takie gospodarstwo,
 • kserokopię prawomocnego wyroku przyznającego poszczególnym członkom rodziny studenta alimenty lub zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłaconych w roku 2003 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zaświadczenia o innych dochodach wymienionych w pouczeniu na drugiej stronie wniosku o przyznanie stypendium,
 • aktualne zaświadczenie z urzędu gminy o osobach zameldowanych w miejscu zamieszkania rodziny studenta.

Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona z tytułu niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany i znaczny). W takiej sytuacji student oprócz dokumentów wymienionych wyżej dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Studentowi studiów dziennych kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do WSAP uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W takiej sytuacji student oprócz dokumentów wymienionych wyżej dołącza do wniosku oryginał umowy wynajmu mieszkania, stancji bądź miejsca w domu studenckim oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy w Białymstoku i zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały poza Białymstokiem.

Zwiększenie stypendium socjalnego jest przedłużane co miesiąc po dostarczeniu do Biura Stypendiów Studenckich oryginału aktualnego rachunku potwierdzającego zapłatę czynszu za wynajem mieszkania lub pokoju za dany miesiąc.

Każdy student może na oddzielnym podaniu opisać swoją wyjątkowo trudną sytuację materialną.

Stypendia socjalne przyznają Studencka Komisja Stypendialna, a w drugiej instancji Odwoławcza Studencka Komisja Stypendialna powoływane przez odpowiednio przez Dziekana i Rektora WSAP. W skład obu Komisji wchodzą studenci WSAP rekomendowani przez Radę Studentów. Pracom Studenckiej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej przewodniczą odpowiednio Dziekan Prof. dr hab. Halina Święczkowska oraz Rektor Prof. dr hab. Barbara Kudrycka.


Stypendium socjalne jest przyznawane dla studentów, których dochód netto nie przekroczy 569 złotych miesięcznie na jedną osobę w rodzinie.

Uwaga!!! Podania niekompletne, bez numeru rachunku bankowego studenta (tylko format 26 cyfr – NRB) oraz zaświadczenia nie spełniające powyższych kryteriów nie będą przyjmowane, co skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie stypendium.

 • Miesięczna wysokość stypendium socjalnego wynosi: 258 zł.
 • Miesięczna wysokość zwiększenia stypendium z tytułu niepełnosprawności wynosi: 150 zł.
 • Miesięczna wysokość zwiększenia stypendium z tytułu zakwaterowania (studenci dzienni) wynosi: 100 zł.

Stan na dzień: 25-11-2004.

ZAPOMOGI

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Student dołącza do podania o przyznanie zapomogi dokumenty potwierdzające sytuację, z powodu której zapomoga ma zostać przyznana

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane najlepszym studentom studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych po I roku nauki wg. listy rankingowej średniej ocen za poprzedni rok akademicki, w ramach przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu środków finansowych. Minimalna wysokość średniej ocen, od której jest przyznawane to stypendium ustala Studencka Komisja Stypendialna. Studenci starający się o to stypendium nie muszą składać żadnych dokumentów i podań.

Stawki stypendium naukowego dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych II i III roku studiów w roku akademickim 2004/2005, w okresie od 01-10-2004 do 31-12-2004 r.

Stan na dzień: 25-10-2004 r.
Średnia ocen za ostatnie dwa semestry:

 • Od średniej 4,71 do 5,0 stypendium naukowe wynosi 600 zł miesięcznie.
 • Od średniej 4,31 do 4,70 stypendium naukowe wynosi 400 zł miesięcznie.
 • Od średniej 4,01 do 4,30 stypendium naukowe wynosi 200zł miesięcznie.

Przy wyliczaniu średniej ocen brane są pod uwagę wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń, w tym oceny niedostateczne z ostatnich dwóch semestrów w roku akademickim 2003/2004.

Osoby, które w dniu 25 listopada 2004 r. o godz. 15:00 nie miały poprawionych ocen niedostatecznych na oceny pozytywne (przynajmniej 3,0) lub miały braki w zaliczeniach (w tym brak wpisów w indeksie lub protokole „papierowym” i elektronicznym) nie kwalifikują się do otrzymania stypendium naukowego.

Studenci, którzy zostali warunkowo wpisani na kolejny rok studiów, zgodnie z regulaminem, nie mają prawa do otrzymania stypendium naukowego.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE LUB SPORCIE

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyznaje indywidualnie Minister Edukacji Narodowej i Sportu – na wniosek Uczelni – za bardzo wysokie wyniki w nauce i szeroko rozumianą działalność społeczną lub za wybitne osiągnięcia w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych.

*****************************************

Rozdział stypendiów jest uregulowany przez:

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i ustalania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku; ustawę o szkolnictwie wyższym; ustawę o świadczeniach rodzinnych.

*****************************************

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Biura Stypendiów Socjalnych, Collegium Novum, pok. 223:

mgr Piotr Białas Kierownik biura e-mail: pbialas@wsap.edu.pl  , tel. 0 85 732-12-93 wew. 216.

Michał Średziński, e-mail: michals@wsap.edu.pl  , tel. 0 85 732-12-93 wew. 216.