Specjalizacje prawnicze

temida

Kancelarie adwokackie świadczą różne usługi i oferują porady prawne na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych. Każda z nich ma jednak inny zakres specjalizacji. Które są najpopularniejsze?

Specjalizacje prawnicze

Wśród popularnych specjalizacji prawniczych wyróżniamy między innymi prawo rodzinne (sprawy rozwodowe, spadkowe, dotyczące nieruchomości itd.), cywilne (prawo spadkowe, prawo nieruchomości itd.), prawo pracy (sprawy związane ze stosunkiem pracy i roszczeń), prawo karne, prawo spółek handlowych, prawo administracyjne (np. sprawy cudzoziemców) i budowlane, sprawy z dziedziny ubezpieczeń społecznych. Wiele kancelarii oferuje także mediacje i porady (ustne i pisemne), a adwokaci dodatkowo podejmują się obrony oskarżonych, sporządzają pozwy, opinie i wnioski, prowadzą negocjacje na rzecz klientów, proponują też kompleksowe doradztwo.

Prawo rodzinne

To wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie. W ramach tej specjalizacji można skorzystać z szerokiego zakresu usług. Adwokat zajmujący się prawem rodzinnym może pomóc w sprawach majątkowych, o alimenty, dotyczących opieki nad małoletnim dzieckiem, adopcji itd.. Prowadzi też sprawy rozwodowe, związane z zawarciem związku małżeńskiego, władzy rodzicielskiej. Źródłem prawa rodzinnego w polskim ustawodawstwie jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego.

Prawo budowlane

Prawo budowlane to ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, a także zasad działania organów administracji publicznej. Reguluje sprawy związane m.in. z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania, prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego, ochroną środowiska podczas budowy czy rozbiórek, miejscem realizacji inwestycji i uzyskiwaniem pozwolenia na budowę czy rozbiórkę. Ponadto określa rodzaje robót budowlanych i inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, a także definiuje postępowanie w wypadku katastrofy budowlanej.

Prawo pracy

Prawo pracy to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy. Określają one prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Są to: Kodeks pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy i statuty, porozumienia zbiorowe oraz inne ustawy i akty wykonawcze. Najczęściej korzystamy z fachowej pomocy w przypadku takich spraw:

  • zasady prawa pracy,
  • stosunek pracy,
  • obowiązki pracodawcy i pracownika,
  • prawa pracodawcy i pracownika,
  • umowa o pracę (i inne umowy – o dzieło, zlecenie itd.),
  • rozwiązanie umowy o pracę,
  • mobbing, równe traktowanie w pracy,
  • urlopy (m.in. wypoczynkowy),
  • ochrona pracy kobiet.

Prawo karne

Prawem karnym jest zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Normy te definiują czyny zabronione pod groźbą kary i określających zasady odpowiedzialności za ich popełnienie. Jednym z najważniejszych elementów przytoczonej definicji jest kara, przewidziana przez prawo za czyn zabroniony. Podstawowymi źródłami obowiązującego w Polsce prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Najważniejszym aktem regulującym prawo karne skarbowe jest ustawa Kodeks karny skarbowy.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to zespół przepisów regulujących działalność administracyjną, czyli administrację w sensie przedmiotowym. Dodatkowo działalność tę normuje też prawo cywilne. Normy te oddziałują bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Ważną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania. Prawo administracyjne w Polsce obejmuje prawo administracyjne ustrojowe, prawo administracyjne materialne i prawo administracyjne procesowe. Dodatkowo wyróżnia się prawo urzędnicze, które dotyczy statusu urzędników.

Adwokat to jeden z cenionych od zawsze zawodów, uznawany za ponadczasowy. Zwykle taką karierę wybierają osoby, które chcą cieszyć się prestiżem i uznaniem, a także mieć wysokie zarobki. Jednak dobry prawnik to nieustannie rozwijający się, zdobywający wiedzę i poszerzający swoje kompetencje o nowe specjalizacje, które będą w pełni zaspokajać aktualne potrzeby klientów.

Ewelina, f: WilliamCho / pixabay