Rekrutacja

Rekrutacja na studia w systemie stacjonarnym:

odbywać się będzie na podstawie Uchwały nr 28/2005 Senatu WSAP w Białymstoku z dnia 19.12.2005r. w sprawie warunków rekrutacji w roku akademickim 2007/2008 .

wymagane dokumenty:

podanie, świadectwo dojrzałości, 4 zdjęcia, świadectwo zdrowia, wypis z dowodu osobistego, wypis z książeczki wojskowej, ksero opłaty za rekrutację,

termin składania dokumentów – do 31.07.2007r.

Rektor może ogłosić uzupełniający termin rekrutacji do 14.09.2007r.

Planowana liczba osób przyjętych na I rok studiów:

 • administracja – 400
 • stosunki międzynarodowe – 200
 • filozofia – 40
 • kulturoznawstwo – 40
 • zdrowie publiczne – 50.

 Rekrutacja na studia w systemie niestacjonarnym – tryb zaoczny i wieczorowy:

1. administracja:

 • odbywać się będzie dla osób zatrudnionych w administracji publicznej – w oparciu o zaświadczenie/rekomendację z zakładu pracy.
 • na pozostałe miejsca, odbywać się będzie na podstawie Uchwały nr 28/2005 Senatu WSAP w Białymstoku z dnia 19.12.2005r. w sprawie warunków rekrutacji w roku akademickim 2007/2008.

2. kulturoznawstwo:

 • odbywać się będzie dla osób zatrudnionych w jednostkach upowszechniania kultury – w oparciu o zaświadczenie/rekomendację z zakładu pracy.
 • na pozostałe miejsca, odbywać się będzie na podstawie Uchwały nr 28/2005 Senatu WSAP w Białymstoku z dnia 19.12.2005r. w sprawie warunków rekrutacji w roku akademickim 2007/2008.

3. zdrowie publiczne:

 • odbywać się będzie dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej – w oparciu o zaświadczenie/rekomendację z zakładu pracy.
 • na pozostałe miejsca, odbywać się będzie na podstawie Uchwały nr 28/2005 Senatu WSAP w Białymstoku z dnia 19.12.2005r. w sprawie warunków rekrutacji w roku akademickim 2007/2008.

4. stosunki międzynarodowe, filozofia:

odbywać się będzie na podstawie Uchwały nr 28/2005 Senatu WSAP w Białymstoku z dnia 19.12.2005r. w sprawie warunków rekrutacji w roku akademickim 2007/2008.

wymagane dokumenty:

podanie, świadectwo dojrzałości, świadectwo zdrowia, 4 zdjęcia, wypis z dowodu osobistego, wypis z książeczki wojskowej, zaświadczenie/rekomendacja z zakładu pracy, ksero opłaty za rekrutację.

termin składania dokumentów – do 31.07.2007r.

Rektor może ogłosić uzupełniający termin rekrutacji do 14.09.2007r.

Planowana liczba osób przyjętych na I rok studiów:

 • administracja – 400 (tryb zaoczny), 100 (tryb wieczorowy)
 • stosunki międzynarodowe – 200
 • filozofia – 40
 • kulturoznawstwo – 40
 • zdrowie publiczne – 50.

Studia Stacjonarne i Niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne).


„Nowa Matura”
1. Kandydaci, którzy złożą egzamin dojrzałości w roku akademickim 2005/2006(tzw. ”nową maturę”), będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w następujący sposób:

 • podstawą klasyfikacji będą punkty uzyskane z przedmiotu obowiązkowego oraz z dwóch, wskazanych przez kandydata, przedmiotów zdawanych przez niego na egzaminie dojrzałości. O przyjęciu do WSAP w Białymstoku decyduje klasyfikacja punktów uzyskanych w ten sposób przez kandydatów,
 • przy przyjęciu na studia uwzględnia się punkty z następujących przedmiotów:

   jako przedmiot obowiązkowy: język polski,

  – dwa przedmioty wybrane przez absolwenta spośród następujących przedmiotów: język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,
  – preferencje dotyczyć będą maturzystów zdających egzamin dojrzałości na poziomie rozszerzonym. W przypadku, gdy dany przedmiot zdawany będzie na poziomie rozszerzonym, zastosowany będzie współczynnik 1,5.

2. Szczegółowy system punktacji, uprawniający do przyjęcia na studia określony zostanie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

„Stara Matura”

Kierunek: Administracja, Kulturoznawstwo, Stosunki Międzynarodowe.

Nabór odbywa się na podstawie konkursu świadectw (decyduje średnia ocen z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie)

Kierunek: Filozofia

Nabór odbywa się na podstawie konkursu świadectw (decyduje średnia ocen z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki, fizyki, biologii)

Kierunek: Zdrowie Publiczne

Nabór odbywa się na podstawie konkursu świadectw (decyduje średnia ocen z: wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii lub języka polskiego, historii.

Rekrutacja dla osób pracujących
(administracja, zdrowie publiczne, kulturoznawstwo)*

Rekrutacja na studia w systemie wieczorowym i zaocznym dla osób zatrudnionych w administracji (administracja), pracowników zakładów opieki zdrowotnej (zdrowie publiczne) i osób zatrudnionych w jednostkach upowszechniania kultury (kulturoznawstwo) odbywać się będzie w oparciu o zaświadczenie/rekomendację z zakładu pracy.

Wymagane dokumenty na wszystkie kierunki studiów:

1. Podanie na druku WSAP, Podania na wszystkie kierunki (LINK)
2. Świadectwo dojrzałości,
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
4. 4 zdjęcia,
5. Orzeczenie lekarskie,
6. Ksero dowodu osobistego,
7. Ksero opłaty za rekrutację,
8. Ksero książeczki wojskowej,

 * zaświadczenie/rekomendacja z zakładu pracy

Termin składania dokumentów – do 30.09.2006r. Decyzją Rektora WSAP termin ten może zostać przedłużony.

Opłaty:

 • Opłata za rekrutację wynosi 85 zł. – płatna na konto WSAP
  40  1240  1154  1111  0000  2148  8685
 • Wpisowe za naukę dla I roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wynosi 500 zł.
 • Czesne za rok nauki wynosi na studiach stacjonarnych – 3 800* zł, na studiach niestacjonarnych – 3 400* zł.
 • Czesne jest płacone w 9-ciu ratach do 5 każdego miesiąca lub jednorazowo wpłacone do 15 października z 5 % zniżką.
 • Numer konta bankowego WSAP –
  40  1240  1154  1111  0000  2148  8685 * dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2006/2007

Informacja o rekrutacji:

 • Centrala: (085) 732-12-93,
 • Dziekanat Stosunki Międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne)
  wew. 121, 125
 • Dziekanat Studiów Stacjonarnych (Administracja, Filozofia, Kulturoznawstwo, Zdrowie Publiczne)
  wew. 204, 217
 • Dziekanat Studiów Niestacjonarnych (Administracja, Filozofia, Kulturoznawstwo, Zdrowie Publiczne) wew. 203