Egzaminy językowe TELC

EGZAMINY JĘZYKOWE THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC)

The European Language Certificates TELC – to system jednolitych egzaminów językowych stworzony w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. 

Egzaminy TELC już od ponad 35 lat są opracowywane i administrowane przez organizację non-profit WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH we Frankfurcie n. Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia. Europejskich Organizacji ALTE nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. 

Egzaminy TELC zostały opracowane w oparciu o programy i standardy przyjęte przez Radę Europy w ramach Common European Framework of Reference of the Council of Europe for Language Learning and Teaching 

(CEF). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy. 

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się a nie na znajomość gramatyki. 

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich. 

Egzaminy TELC są w wielu krajach europejskich standardem i wymogiem stawianym uczestnikom kursów oraz studentom szkół wyższych na zakończenie procesu kształcenia i niezbędnym dokumentem wymaganym przy zatrudnieniu. 

Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów (zm. Dz. U. z 29.05.03 nr 96,poz. 875) certyfikaty TELC na poziomie B1 potwierdzają znajomość języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej. 

Jak uzyskać certyfikat językowy TELC? 

Certyfikaty TELC można uzyskać zdając z wynikiem pozytywnym egzamin w Ośrodku Egzaminacyjnym TELC w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, wchodzącym w skład sieci ośrodków TELC w całej Europie. 

Z jakich części składa się egzamin TELC? 

Certificate in English Stage One/Grundbaustein zum Zertifikat 

Certificate in Russian Stage One /A2/ 

Część pisemna egzaminu obejmuje: 

Dokonanie wyboru właściwej odpowiedzi w podanej sytuacji 
Zrozumienie krótkich wypowiedzi utrwalonych na taśmie 
Zrozumienie krótkich tekstów dotyczących sytuacji codziennych 
Część ustna egzaminu: 

Formułowanie prostej wypowiedzi adekwatnej do podanej sytuacji 
Formułowanie odpowiedzi na pytania. 
Certificate in English / Zertifikat Deutsch /
Certificate in Russian /B1/ 

Część pisemna egzaminu obejmuje: 

Rozumienie tekstu utrwalonego na taśmie 
Rozumienie tekstu pisanego 
Napisanie listu 
Znajomość leksykalno-gramatyczną 
Część ustna egzaminu: 

Formułowanie wypowiedzi adekwatnej do podanej sytuacji 
Prowadzenie rozmowy na zadany temat.

Kto ocenia egzamin TELC? 

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Część ustna oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez uprawnionych egzaminatorów. 

Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu? 

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. 

Kto stosuje egzaminy TELC? 

Egzaminy TELC należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznawać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELC są także stosowane w administracji publicznej, instytucjach publicznych i gospodarczych m. in. Chamber of Commerce (Izby Handlowe). 

Kursy Językowe

Kursy językowe przygotowujące do egzaminu TELC w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę lektorów Studium Języków Obcych WSAP. WSAP organizuje kursy j. angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na różnym poziomie zaawansowania. 

W roku akademickim 2003/2004 na kursy językowe z. j. angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w WSAP uczęszcza ponad 200 osób w 15 grupach. Zajęcia prowadzone są dla wszystkich chętnych w siedzibie Uczelni oraz na specjalnych kursach dla urzędników: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, I i II Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i Urzędu Skarbowego w Sokółce. 

Słuchacze kursów mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratorium językowe (sprzęt audio-video, rzutniki multimedialne) oraz bibliotekę i pracownie komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu.