ECTS

– OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE SOCRATES / ERASMUS – 

Traktat powołujący do życia Unię Europejską zobowiązał Wspólnotę do położenia większego nacisku na działania w sektorze szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego i zawodowego. Przepisy Traktatu z Maastricht uzupełnione Traktatem z Amsterdamu mówią jasno:

„Wspólnota przyczynia się do rozwoju wysokiego poziomu wykształcenia przez to, że wspiera ona współpracę między państwami członkowskimi, a w koniecznych przypadkach wspomaga i uzupełnia działalność państw członkowskich, mając na uwadze odpowiedzialność państw członkowskich za treść programów nauczania i kształtowania systemów oświaty, jak również różnorodność ich kultur i języków (…)” [art. 149 Traktatu z Amsterdamu]

„Wspólnota prowadzi politykę kształcenia zawodowego, która wspomaga i uzupełnia środki podejmowane przez państwa członkowskie, przy uwzględnianiu ich odpowiedzialności za treść i kształtowanie szkolenia zawodowego (…) [art. 150 Traktatu z Amsterdamu].

Głównym celem programu Erasmus jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych – przede wszystkim przez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie.

W ramach programu Erasmus przyznawane są granty (dofinansowania) na wyjazdy dla studentów i nauczycieli akademickich. Poza tym działania podejmowane w ramach tego programu wpływają także na rozszerzenie europejskiego wymiaru studiów dla tych studentów i wykładowców, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.

Karty przedmiotów do pobrania:

Administracja Publiczna

Filozofia

Kulturoznawstwo

Stosunki Międzynarodowe

Informacja o Białymstoku i Polsce

  • http://www.bialystok.pl
  • http://www.bialystokonline.pl
  • http://www.bstok.pl
  • http://www.wrotapodlasia.pl
  • http://www.polska.pl